Algemene voorwaarden voor deelnemers aan de ZwarteWaterRace 2023.

 

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 115,= per roeiteam.
 • Na inschrijving van het team via de website, dient het verschuldigde bedrag voor inschrijving te worden overgemaakt
  op bankrekening NL76 RBRB 0706 6569 54  t.n.v. Sloeproeivereniging Zwarte Water, onder vermelding van het FSN nummer en de sloepnaam.
  een team is pas ingeschreven zodra de betaling ontvangen is.
 • Inschrijven is mogelijk tot 1 week voor de startdag van de race, daarna telt het niet meer mee in de FSN uitslagen.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 week voor de startdag te zijn betaald op het hiervoor genoemde rekeningnummer.
 • Bij afzeggingen (deelname race) wordt in principe het inschrijfgeld niet terugbetaald,
  tenzij in overleg met en door de penningmeester van het Zwarte Water anders wordt bepaald.
 • Bij het niet op komen dagen op de dag van de wedstrijd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 • Indien door de penningmeester wordt geconstateerd dat een team op de dag van deelname nog niet heeft betaald,
  dient er contant te worden afgerekend bij het ophalen van het startnummer.
 • We rekenen dit jaar geen€ 10,00 borg voor het startbord. We vertrouwen erop dat iedereen de geleende spullen weer inlevert.
 • Als de spullen niet ingeleverd worden, nemen we later contact op met contactpersoon en vragen € 100,– vergoeding voor gemaakte kosten (Tracker en startnummer).
 • Stuurliedendienen het palaver bij te wonen.
 • inschrijven is op het plein voor de Burgemeester, hier wordt ook het startnummer en tracker uitgegeven.
 • Stuurliedenzijn verplicht het wedstrijdreglement te lezen. (hieronder is het reglement te lezen)

  Wedstrijdreglement ZwarteWaterRace 2024                    

  Algemeen

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Iedereen neemt deel op eigen risico. De organisatie Zwartewaterrace aanvaardt geen aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van de sloep en persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 2. Het is verboden schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen.
 3. Afval dient op de daarvoor bestemde plekken te worden gedeponeerd.
 4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 5. Alle deelnemende sloepen dienen minimaal een WA-verzekering te hebben afgesloten. Van elke ploeg/sloep wordt verwacht dat deze goed verzekerd is.
 6. Het is niet toegestaan eigen meegenomen dranken in, of in nabijheid van ’t Kraantje te nuttigen.

  Op en rond het water

 

 1. Gedurende het evenement is het Binnenvaartpolitiereglement (B.P.R.) van toepassing.
 2. Met betrekking tot de bemanning, uitrusting en gegevens van de sloepen, wordt de nieuwste van het FSN reglement gehanteerd. Sloepen die niet (geheel) hieraan voldoen worden gediskwalificeerd. De C-waardecurve vastgesteld in de laatste sleepproeven worden gehanteerd. Sloepen waarvan geen C-waardecurve bekend is of die is verlopen, kunnen enkel buiten mededingen deelnemen.
 3. De sloepen dienen “op tijd” (aanwijzingen opvolgen van de organisatie vanaf de wachtlocatie aan het Bosch) achter de startlocatie in de kolksluis in het water te liggen voor het begin van de wedstrijd.
 4. Tijdens de wedstrijd, in het bijzonder tijdens de route door het centrum wordt van alle deelnemende ploegen begrip gevraagd bij het inhalen van minder snel varende sloepen. Het inhalen is niet zonder risico en van iedereen wordt ten alle tijd goed stuurmanskunst verwacht. Indien twee of meer sloepen tegelijk onder een brug of doorgang willen doorvaren, heeft de sloep die opgelopen wordt voorrang, zie B.P.R. artikel 6.09 en 6.10.
 5. De sloepen moeten exact de voorgeschreven route afleggen.
 6. Men dient in het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal te houden.
 7. Instructies van de organisatie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Voor het niet opvolgen van aanwijzingen kan een tijdstraf toegekend worden.
 8. Gedurende de race moet het bij inschrijving ontvangen startnummer duidelijk op de boot worden gevoerd. Bij het niet correct zichtbaar voeren van uw nummerbord kan de (tussentijdse controle en de) finishtijd mogelijk niet correct worden vastgesteld en wordt de sloep niet in de uitslagenlijst vermeld.
 9. De startindeling is vooraf gebeurd naar eigen inzicht van de organisatie.
 10. Ongevallen of verwondingen moeten zo spoedig mogelijk aan de organisatie worden gemeld.
 11. Protesten kunnen schriftelijk en onder betaling van € 50,00 per protest, bij de organisatie worden ingediend tot een uur na binnenkomst van de laatste sloep. In geval van toekenning van dit protest wordt dit bedrag teruggegeven. De organisatie behoud zich het recht voor om protesten in de week na de wedstrijd te behandelen.

  Kranen en parkeren

 1. Het kranen van de sloepen is of op Jachthaven De Kranerweerd of bij Scheepswerf Geertman, de organisatie geeft bij aankomst aan waar u gekraand wordt.
 2. De aanwijzingen van de organisatie dienen bij het kranen en parkeren altijd te worden opgevolgd.
 3. Bij het kranen wordt gecontroleerd op de verplichte uitrusting van de sloep: de aanwezigheid van zwemvesten, sleeplijn van minimaal 10 meter, minimaal 2 stootwillen en hoosvaatjes .
 4. Het hijsen van de sloep door de kraan gebeurt geheel voor eigen risico, de organisatie aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoording.
 5. Auto en trailer worden geparkeerd op de aangegeven locatie.