REGLEMENT ROEIVERENIGING ZWARTEWATER

Onderstaand reglement is gebaseerd op de statuten van de sloeproeivereniging Zwartewater, welke zijn vastgesteld bij de oprichting op 23-12-2002


Begripsomschrijving

1. Leden zijn die personen die een inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend, contributie betalen aan de vereniging en die een minimumleeftijd van 16 jaar hebben. Zij verklaren bekend te zijn met de statuten, de privacy verklaring van de vereniging en met dit reglement.
2. Nieuwe leden zijn die personen die zichzelf bij een van de leden gemeld hebben om mee te doen aan een training.
3. Introducés zijn die personen die door één van de leden zijn uitgenodigd om mee te doen aan een training.
4. Een stuurman/stuurvrouw is lid van de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor de sloep en haar bemanning op het water. Bij afwezigheid van de stuurman/stuurvrouw bij de training wordt er door een roeier gestuurd. Dit sturen gebeurt bij toerbeurt.
5. Een wedstrijd coördinator is lid van de vereniging. Hij/zij coördineert deelname aan wedstrijden- en de indeling van de sloep(en). Een wedstrijd coördinator wordt door de leden van de vereniging gekozen. Lukt dit niet kan er iemand door het bestuur worden aangewezen.

Trainingen

1. Het bestuur van de vereniging zal zich inspannen om wekelijks een roeitraining mogelijk te maken voor de leden. De vereniging stelt hiervoor een roeisloep beschikbaar met daarbij alle vereiste en noodzakelijke middelen om de training te kunnen uitvoeren. Deze trainingen beginnen in de eerste volle week in maart en lopen in ieder geval door tot de laatste volle week in oktober.
2. Een training of deelname aan een wedstrijd kan alleen plaatsvinden als er een stuurman/stuurvrouw aanwezig is. Het benoemen van stuurlieden gebeurt door het bestuur, en wordt gedaan op basis van getoonde geschiktheid. Dit houdt in dat de stuurman/stuurvrouw op de hoogte is van de regels die volgens het BPR van toepassing zijn op kleine schepen. Een uittreksel van de BPR kan worden gedownload van de website. Verder dient hij of zij de commando´s te beheersen die bij de vereniging in gebruik zijn tijdens het roeien. Hij of zij moet in staat zijn om de sloep op een verantwoorde manier te besturen.
3. In overleg met het bestuur en de leden kunnen er aanvullende trainingen worden georganiseerd.
4. Een training duurt in principe minimaal een vol uur en begint zodra de sloep los van de wal is.
5. Voor een training zijn minimaal vier roeiers en een stuurman nodig.                                                                     
6. Met betrekking tot veiligheid van de hele bemanning op het water, in de waterdicht ton die zich bevindt bij de stuurman zitten redding dekens en een instructiekaart hoe te handelen bij onwel wording/reanimatie. Bij deelname aan wedstrijden liggen in het voorruim reddingsvesten.


Teams

Voor wedstrijden worden de teams (dames/heren/gemengd ) ingedeeld op basis van persoonlijke voorkeur m.b.t. aanwezigheid op de training en beschikbaarheid voor wedstrijden, omdat de indeling van de klasse waarin geroeid wordt gebeurd aan de hand van de sloep.Wedstrijden

1. De leden worden voorafgaande aan de algemene ledenvergadering per mail uitgenodigd het wedstrijdformulier voor aankomend seizoen in te vullen waarin ze kunnen aangeven aan welke wedstrijd(en) ze willen deelnemen. De FSN (Federatie Sloeproeien Nederland) kent diverse klassen voor het kampioenschap Sloeproeien Nederland. De 1e en 2e klasse dames/heren dienen minimaal 6 uit alle genomineerde wedstrijden te roeien voor een eindklassering.                                                                             
2.Het bestuur zorgt voor inschrijving en betaling van de startgelden.                                                                        
3. Indien er voor een wedstrijd meer dan acht roeiers aan dezelfde wedstrijd willen deelnemen, bepaalt de wedstrijd coördinator in overleg met het bestuur welk lid mag deelnemen (onder andere afhankelijk van aanwezigheid bij trainingen). Het bestuur kan geen garantie geven dat aan een geselecteerde wedstrijd ook werkelijk deelgenomen kan worden. Dit hangt o.a. af van het maximale aantal toegelaten deelnemers.
4. De wedstrijd coördinator bepaalt in overleg met de stuurman en- of bestuur de verdeling van de roeiers over de doften bij deelname aan de wedstrijd(en).
5. Indien er voor een wedstrijd minder dan acht roeiers beschikbaar zijn, kan het bestuur beslissen om de inschrijving terug te trekken. Dit is zeker het geval indien er geen stuurman beschikbaar is.
6. Indien een lid zich binnen twee weken voor een wedstrijd terug wil trekken van deelname, dient hij of zij zelf voor een geschikte vervanger te zorgen. Dit moet zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de wedstrijd coördinator.
7. Ieder lid is verplicht op voor en na een wedstrijd de uniforme clubkleding te dragen.

Verplichtingen van leden

1. De contributie voor de leden wordt aan het begin van ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Na deze vergadering verstuurt de penningmeester de rekeningen (indien mogelijk per email). De betalingstermijn is twee weken. Nieuwe leden kunnen tijdens het kalenderjaar lid worden, afhankelijk van het tijdstip van inschrijven kan de penningmeester beslissen om een deelcontributie te innen vanaf 1 juli bedraagt dit 50 % van de vastgestelde jaarcontributie.
2. Introducés en nieuwe leden kunnen vier trainingen vrijblijvend mee roeien, daarna wordt hen gevraagd lid te worden. Zij kunnen zich aanmelding middels het inschrijfformulier. Deze is via de website te downloaden of af te halen bij de secretaris.
3. Aanmelden/afmelden trainingen. Graag uiterlijk 12.00 uur op de dag van training je aanmelden/afmelden via Teamers. Wanneer een lid door omstandigheden een training niet kan bijwonen, wordt verwacht dat hij/zij zich dan tijdig afmeldt op Teamers. Mocht door je afmelding het aantal aanwezigen minder als 5 personen zijn (minimale aantal) dan even een Whatsapp bericht in de m/v roeien groep zodat de rest geïnformeerd wordt.
4. Leden verklaren zich bereid om het noodzakelijke onderhoud aan sloep en materiaal uit te voeren. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de winterperiode en zal zoveel mogelijk de normale training vervangen.
5. Ieder lid erkent de verplichting die hij aangaat tegenover zijn teamgenoten om zich in te zetten voor een zo goed mogelijk resultaat tijdens trainingen en wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt.
6. Ter ondersteuning van evenementen, roeidagen of andere acties waarbij de vereniging betrokken is, dient een lid per jaar minimaal 4 uur vrijwilligersdienst te vervullen.
7. Leden dienen met zorg om te gaan met de hen ter beschikking gestelde sloep en materialen. Reparatiekosten van schade ontstaan door onzorgvuldigheid zal worden doorberekend aan de veroorzaker van de schade. Dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
8. Het is niemand toegestaan om zonder toestemming van het bestuur materialen en/of de sloepen van de vereniging te gebruiken voor doelen anders dan de reguliere training.
9. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan op ieder gewenst moment. Dit dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Restitutie van contributie gelden vind niet plaats.
10. De sloepen worden door de vereniging WA verzekerd. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen die tijdens de trainingen of wedstrijden gebeuren. Ieder lid voor zich dient zijn of haar ziektekostenverzekeraar te informeren over de deelname aan deze sport.
11. Ieder lid van de vereniging heeft verklaard te kunnen zwemmen.
12. Voor beeldopnames die aan de vereniging ter beschikking worden gesteld geldt dat bij de overdracht ook de rechten over dit beeldmateriaal worden overgedragen.
13. Tegemoetkoming in de kosten worden verstrekt aan diegenen die de sloep(en) slepen,


Royement


Royement geschied op voorstel van het bestuur. Aanleiding hiertoe kan zijn:
1 Gedragingen die de goede naam van de vereniging kunnen schaden.
2 Het voortdurend in strijd handelen met de statuten en dit reglement van de vereniging.
3 Indien men de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4 Obstructie tegen de wedstrijd coördinator en of stuurlieden waardoor deze in de uitvoering van hun taak belemmerd worden.
Het betrokken lid krijgt de gelegenheid zich, na kennisgeving aan het bestuur, binnen een maand schriftelijk (e-mail), voorts mondeling, op de eerstvolgende ledenvergadering ten opzichte van de leden te verdedigen. Het lid wordt daartoe ten spoedigste, door het bestuur schriftelijk van het besluit tot royement, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Versie gewijzigd november 2018.